Šta je Mensa?

Mensu su osnovali advokat Roland Beril i naučnik dr. Lens Ver u Engleskoj davne 1946. godine, s idejom da njeni članovi budu isključivo osobe s visokim stepenom inteligencije. Od osnovne ideje neprofitnog i nepolitičkog udruženja nije se odstupilo do današnjeg dana. Mensa širom svijeta okuplja hiljade osoba čija utvrđena inteligencija spada u gornjih 2% opšte populacije, s ciljem upoznavanja, druženja i učestvovanja u različitim aktivnostima.
Od početka svog postojana, Mensa ima tri osnovna cilja:
– da identifikuje i unaprijedi ljudsku inteligenciju radi dobrobiti čovječanstva,
– da ohrabri istraživanje prirode, karakteristika i koristi inteligencije, kao i
– da promoviše stimulativane intektualne i društvene mogućnosti za svoje članove.

Naziv naše organizacije potiče od latinske riječi ‘mensa’ u značenju – okrugli sto. Prikladnost naziva ogleda se u temeljnom principu rada Mense da su svi njeni članovi – kao za okruglim stolom – potpuno ravnopravni u svakom smislu.

Kako mogu postati član Mense BiH?

Članstvo u Mensi ostvaruje se samo na jedan način: polaganjem testa inteligencije kojim se utvrđuje kvocijent inteligencije (IQ) pri čemu minimalni ostvareni rezultat mora biti 133 ili više po Bineovoj, odnosno 148 i više po Katelovoj skali.
Kada tumačimo testove mi uglavnom koristimo Katelovu skalu koja utvrđuje 148, 152 i 156 IQ što naše članove svrstava u svega 2 posto ukupne populacije koja ima potencijal da ostvari ovaj rezultat.

Neophodno je skrenuti pažnju članovima i opštoj javnosti da je Mensa isključivo ime za udruženja, a nikako predstavnik bilo kakvog ideološkog, političkog, filozofskog ili religijskog stanovišta. U svom radu članovi se ravnaju po vlastitim svjetonazorima, dok je Mensa samo institucionalni okvir za susrete i međusobnu komunikaciju.

Mensa priznaje isključivo dobrovoljno članstvo. Da biste postali član – ukoliko položite test – potrebno je da prihvatite sve odredbe statuta čime simbolično prihvatate i članstvo u Mensi.
U statutu jasno stoji da: svaki član Mense ima jednaka prava, bez obzira na njegovu rasnu, religijsku, etničku ili političku pripadnost. Ova prava se ne mogu ograničiti, ukoliko to nije drugačije propisano Zakonom. Članovi Mense imaju različite stavove o raznim pitanjima. U skladu s tim, Mensa ne može iznositi stavove svojih pojedinačnih Članova kao svoje, niti se može uključiti ili priklanjati bilo kakvoj ideološkoj, filozofskoj ili političkoj akciji.

Iako u javnosti postoji mit o Mensi kao udruženju ‘genijalaca’ ili ‘izuzetnih intelektualaca’, u realnosti je stvar bitno drugačija jer kroz udruženje osobe visokog IQ samo imaju mogućnost da upoznaju osobe sličnih potencijala, da se s njima druže, razmjenjuju ideje i iskustva, i ukoliko žele, da pokreću zajedničke projakte ozbiljnog ili zabavnog karaktera.
Jako je važno naglasiti da je visok IQ samo potencijal za ostvarivanje velikih rezultata i nikako NE predstavlja sinonim za pamet iako javnost često tako doživljava članove Mense.

Kako mi Mensa može pomoći?

Mensa BiH jepunopravni član Međunarodne Mense (Mensa International Limited – MIL) i kao takva ima mogućnost da učestvuje u različitim aktivnostima u regionu, da njeni članovi učestvuju na godišnjim skupovima Mense itd. S obzirom na to da Mensa širom svijeta okuplja više od sto hiljada članova, često imamo mogućnost da preko svojih kontakata pomognemo našim članovima koji namjeravaju da se usavršavaju, školuju i sl.
U suštini, veliki dio stvaranja povoljnih uslova za različite beneficije zavisi od samih članova, odnosno kako dobro se organizuju, od njihove maštovitosti i volje da se angažuju. Jedan od početnih koraka može biti organizovanje kroz tzv. Sigove koji članovima pružaju priliku da se bolje upoznaju i tako stvaraju dinamičnu intelektualnu atmosferu u Mensi.