Statut Mense BiH

S T A T U T MENSE BOSNE I HERCEGOVINE

Banja Luka, april 2005. godine

Na osnovu članova 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 32/01 i 42/03) Osnivačka Skupština Udruženja Mensa Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 26. 04. 2005. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, usvojila je

STATUT MENSE BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje Mensa Bosne i Hercegovine je udruženje, koje je osnovano odlukom članova Udruženja usvojenoj na Osnivačkoj Skupštini, održanoj dana 26. 04. 2005. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Ovim Statutom, a u skladu sa članom 12. Zakona, propisuju se

 • puni i skraćeni naziv Udruženja i sjedišta Udruženja,
 • ciljevi Udruženja,
 • postpupak za primanje i isključivanje članova Udruženja,
 • organi Udruženja,
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspologanje sredstvima Udruženja i nadzor nad korištenjem tih sredstava,
 • javnost rada,
 • postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih opštih akata,
 • oblik i sadržaj pečata,
 • zastupanje Udruženja,
 • uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruženja,
 • postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja,
 • druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.

NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.

Naziv Udruženja je: Udruženje MENSA BOSNE I HERCEGOVINE
Udruga MENSA BOSNE I HERCEGOVINE
Удружење МЕНСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Skraćeni naziv:
MENSA BIH, MENSA BIH, МЕНСА БИХ
Engleski naziv: ASSOCIATION OF MENSA OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Skraćeni naziv na engleskom jeziku: MENSA BiH Sjedište Udruženje je u Banjaluci, Knežopoljska 25.

Član 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, s pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Zakona i ovog Statuta. Udruženje će se upisati u registar kod nadležnog organa.
Udruženje je pridruženo Mensi International, nezavisnom međunarodnom društvu i njegovim sastavnim grupama- članicama; kao pridruženi član Udruženje koristi naziv “Mensa” i njen amblem uz dopuštenje Mense i Mense International Limited (MIL), zakonskih vlasnika naziva i znaka. Od trenutka kada bude priznata kao Nacionalna Mensa, Udruženje će doprinositi finansiranju međunarodne Mense plaćanjem odgovarajućeg udjela svojih prihoda MIL-u u skladu sa platformama koje je usvojio Međunarodni odbor direktora Mense (IBD).

JAVNOST RADA

Član 5.

Udruženje je nevladina, neprofitna organizacija čiji je rad u potpunosti javan kroz širenje i stavljanje na uvid svih informacija koje se tiču rada Udruženja:

 • finansijsko poslovanje
 • lista članova,
 • aktivnosti Udruženja.

PEČAT I ZNAK UDRUŽENJA

Član 6.

Pečat je okruglog oblika sa znakom/amblemom u sredini, te punim nazivom Udruženja (Mensa Bosne i Hercegovine) na obodu pečata, napisanom latiničnim i ćiriličnim pismom, kao i na engleskom jeziku. Ispod slova M koji se nalazi u sredini pečata, ispisano je Banja Luka gdje se nalazi sjedište Udruženja. Pečat ima prečnik od 32 mm. Znak/amblem Udruženja je okruglastog oblika u kojem se nalazi znak u obliku slova M od kojih su lijevi i desni krak iste visine, a srednji krak izdužen prama dolje i lociran je u donjem dijelu, koji predstavlja Mensu International, iznad kojeg je krug sa elipsom i dvije prave linije koje se u sredini sijeku pod pravim uglom, koji predstavljaju Zemljinu kuglu.

CILJEVI I ZADACI

Član 7.

Udruženje djeluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Član 8.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • Pružanje minimalne infrastrukture koja će omogućiti razmjenu informacija i kontakte između članova Mense BiH i članova iz drugih zemalja,
 • Identifikacija, njegovanje i korištenje ljudske inteligencije za dobrobit čovječanstva.
 • Pružanje podrške istraživanju prirode, karakteristika i upotrebe inteligencije,
 • Obezbjeđivanje motivirajućeg intelektualnog i društvenog okruženja za svoje članove,
 • Razmjena ideja putem predavanja, diskusija, objavljivanja magazina, grupa specijalnih interesa i lokalnih, regionalnih, državnih i međunarodnih skupova,
 • Istraživanje mišljenja i stavova članova, te pružanje podrške istraživačkim projektima koji se tiču inteligencije ili Mense, organizovanih unutar Mense BiH, ili izvan nje,
 • Izdavanje knjiga i časopisa,
 • Testiranja inteligencije
 • Obezbijeđenje minimalne infrastrukture za podršku ostvarivanju kontakata i razmjeni informacija između svojih članova

ODNOSI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA

Član 9.

Udruženje sarađuje sa drugim srodnim ili sličnim organizacijama i udruženjima, kao i sa drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, s ciljem uspješnog i potpunog postizanja postavljenih ciljeva i zadataka.

Član 10.

Udruženje može takođe formirati partnerstva sa drugim oblicima udruženja, unija, itd., u svrhu postizanja ciljeva od zajedničkog interesa. Odluku o pridruživanju drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu donosi Upravni odbor Udruženja.

ČLANSTVO

Član 11.

Bilo koja osoba koja je državljanin BiH, ili ima stalno prebivalište u BiH, i koja je postigla rezultat unutar gornja dva procenta opšte populacije na testu inteligencije, koji je odobrio i nadzirao Međunarodni nadzorni psiholog, i koji je pravilno sproveden i nadgledan, ima pravo učlanjenja. Ne postoje druge kvalifikacije ili diskvalifikacije za početno pravo na članstvo.

Član 12.

Članovi potpisuju pristupnicu, kojom prihvataju obavezu učešća u aktivnostima Udruženja i pridržavanja odredbi Statuta i programskih ciljeva i aktivnosti Udruženja. Članovi Udruženja su obavezni plaćati članarinu, ustanovljenu odlukom Skupštine Udruženja. Kao preduslov članstva, članovi moraju:

 • prihvatiti da se pridržavaju Statuta Udruženja, i
 • prihvatiti da se njihova imena i adrese objave u internim glasilima udruženja.

Član 13.

Svaki član Udruženja ima jednaka prava, bez obzira na njegovu rasnu, religijsku, etničku ili političku pripadnost. Ova prava se ne mogu ograničiti, ukoliko to nije drugačije propisano Zakonom. Članovi Udruženja imaju različite stavove o raznim pitanjima. U skladu s tim, Udruženje ne može iznositi stavove svojih pojedinačnih članova kao svoje, niti se može uključiti ili priklanjati bilo kakvoj ideološkoj, filozofskoj ili političkoj akciji.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 14.

Prava i obaveze članova su:

 • da biraju i budu birani u organe Udruženja,
 • da budu informisani o aktivnostima Udruženja i njenih organa,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad organa i da budu obaviješteni o donesenim odlukama,
 • da učestvuju u postizanju ciljeva i uredno plaćaju članarinu.

Član 15.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • samovoljnim istupanjem,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Odluku o isključenju iz Udruženja može donijeti Skupština na osnovu prijedloga Upravnog odbora, pod uslovom da Odbor dokaže da član čije se isključenje predlaže svojim djelovanjem šteti ciljevima ili ugledu Udruženja. članu, čije je isključenje predloženo, mora se dozvoliti da obrazloži svoje stavove pred Skupštinom. Odluku o isključenju Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Član 16.

Upravni odbor može nametnuti sankcije bilo kojem članu koji počini djelo štetno za Udruženje, pod uslovom da se omogući pravedno i nepristrasno saslušanje. Ovakve sankcije mogu uključivati ukor, suspenziju ili uklanjanje s dužnosti na određeno vrijeme, suspenziju ili isključenje iz članstva.

UPRAVLJANJE

Član 17.

Sljedeća tijela upravljaju radom Udruženja:
Skupština,
Upravni odbor i
Nadzorni odbor
Organizacija i procedure, kao i sastav kolektivnih organa uprave se određuju tako da omoguće kolektivno djelovanje, odgovornost i jednakost za sve članove i organe u ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti.

Član 18.

Skupština je najviši organ upravljanja u Udruženju. Održavaće se Godišnje zasijedanje na kome će prisutni članovi imati mogućnost da donose (savjetodavne) odluke. Datum i mjesto održavanja takvog sastanka će biti određeni od strane Upravnog odbora i saopšteni svim članovima najmanje tri mjeseca prije datuma održavanja. Vanredna zasijedanja mogu biti sazvana od strane Upravnog odbora obavještavanjem svih članova o datumu, mjestu i dnevnom redu sastanka najmanje osam sedmica unaprijed.

Član 19.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruženja.

Član 20.

Skupština iz svog sastava bira Predsjedavajućeg Udruženja, koji je ujedno i Predsjedavajući Skupštine. Mandat Predsjedavajućeg traje dvije godine, sa mogućnošću reizbora na još jedan mandatni period. Predsjedavajući je odgovoran za zakonitost rada Skupštine. Predsjedavajući predsjedava Godišnjim zasijedanjima i za svoj rad je odgovoran Skupštini. Skupština se sastaje prema utvđenom programu i po potrebi, barem jednom godišnje. Predsjedavajući saziva Skupštinu. Predsjedavajući ne može biti osoba koja je aktivno uključena u bilo koju političku stranku. U slučaju da Skupština za Predsjedavajućeg izabere osobu koja je aktivno uključena u neku od političkih stranaka, izabrana osoba mora suspendovati svoj politički status tokom svog mandata kao Predsjedavajućeg.

Član 21.

Predsjedavajući organizuje i upravlja aktivnostima Udruženja. Predsjedavajući predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu. Predsjedavajući podnosi izvještaje Skupštini. Po automatizmu, Predsjedavajući je takođe i član Upravnog odbora. Po automatizmu, Predsjedavajući je lice ovlašteno za zastupanje i predststavljanje Udruženja u pravnom prometu.

Član 22.

Predsjedavajući može biti razriješen dužnosti prije kraja mandata na koji je izabran:

 • podnošenjem ostavke,
 • zbog smrti,
 • zbog nesposobnosti vršenja funkcije,
 • dvo-trećinskom većinom glasova nepovjerenja Skupštine na godišnjem zasijedanju ili na vanrednom zasijedanju na kome je navedena osoba saslušana.

Član 23.

Skupština je odgovorna za:

 • donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata određenih statutom;
 • odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformiranju, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja;
 • usvajanje izvještaja koje je pripremio upravni odbor, i
 • Izbor i razrješenje organa Udruženja,
 • Utvrđivanje programske politike Udruženja,
 • Razmatranje i usvajanje izvještaja organa Udruženja,
 • Usvajanje finansijskog plana i odobravanje konačnog godišnjeg finansijskog izvještaja,
 • Usvajanje programa aktivnosti,
 • Odlučivanje o godišnjem iznosu članarine,
 • Usvajanje svih odluka vezanih za rad Udruženja koje nisu u nadležnosti Upravnog odbora ili Predsjedavajućeg,
 • Usvajanje odluka o prestanku rada Udruženja
 • odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela udruženja.

TIJELA SKUPŠTINE

Član 24.

Tijela Skupštine su:
UpravniOdbor i
Nadzorni Odbor

Član 25.

UPRAVNI ODBOR

Upravni Odbor (UO) je kolektivno izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom Udruženja. Odbor odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Sve odluke Upravni odbor donosi prostom dvotrećinskom većinom prisutnih članova Upravnog odbora. Skupština bira Predsjednika i druge članove Upravnog Odbora dvotrećinskom većinom.

Član 26.

Upravni Odbor se sastoji od tri člana, i to:

 • Predsjednika i
 • Dva potpredsjednika

Izabrani članovi Upravnog Odbora Udruženja, neće biti plaćeni od strane Udruženja, osim naknada za razumne i neophodne troškove nastale u vođenju poslova Mense.

Član 27.

Mandat članova Odbora će biti dvije godine, s mogućnošću reizbora na još jedan mandatni period.

Član 28.

Odbor obavlja sljedeće zadatke:

 • priprema sjednice skupštine;
 • priprema nacrt statuta i drugih akata koje donosi skupština;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;
 • raspolaže imetkom Udruženja;
 • podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu skupštine na usvajanje; i
 • obavlja i druge poslove određene statutom.
 • komunicira direktno sa Predsjednikom i konsultuje se s njim/njom o usvajanju značajnijih odluka i nastupima u javnosti,
 • prima nove članove Udruženja,
 • odlučuje o promjeni adrese i sjedišta Udruženja.

Član 29.

Predsjednik će sazivati sjednice Upravnog Odbora. Predsjednik ili drugi članovi Odbora mogu pokrenuti inicijativu za sastanak Odbora. Sjednice Odbora će se održavati u skladu sa prethodno određenim programom i tekućim zahtjevima. Prosta većina svih članova Odbora će činiti kvorum za redovne i posebne sjednice Odbora. Nijedna akcija se ne može preduzeti ukoliko za nju ne glasa većina članova Upravnog Odbora. U svakoj kalendarskoj godini će biti najmanje tri obavezne redovne sjednice Odbora. Posebne sjednice mogu biti sazvane od strane Predsjednika ili bar jedne trećine članova uz obavještenje svim članovima najmanje deset dana unaprijed. Ako sjednici prisustvuje manje od jedne polovine članova Odbora, sjednica će biti odgođena i druga će biti zakazana u roku od sedam dana. Sastanci Odbora će biti otvoreni za sve punopravne članove. članovi koji nisu članovi Odbora mogu govoriti samo uz dozvolu Predsjednika.

NADZORNI ODBOR

Član 30.

Za kontrolisanje aktivnosti upravnih organa Udruženja, kontrolu materijala i finansijskih operacija osniva se Nadzorni odbor. Odbor ima tri člana koja bira Skupština. članovi odbora imaju mandat od dvije godine. Predsjednik Nadzornog odbora se bira na period od dvije godine, s mogućnošću reizbora za još jedan mandat. Predsjednik saziva sastanke Nadzornog odbora i predsjedava sastancima. Nadzorni odbor donosi odluke većinom prisutnih članova.

Član 31.

Nadzorni odbor raspravlja i kontroliše:

 • sprovođenje odredaba ovog statuta i dodatnih pravnih akata,
 • sprovođenje prava i odgovornosti svih tijala Udruženja,
 • materijalne i finansijske operacije,
 • sprovođenje odluka, zaključaka, dogovora i ostalih akata i
 • sprovodi ostale zadatke koji su u njegovoj nadležnosti.

Član 32.

Nadzorni odbor je dužan da preventivno utiče na tijela i članove Udruženja u vezi sa mogućim nepravilnostima u njihovim aktivnostima. Nadzorni odbor ima pravo i obavezu da obavijesti Skupštinu o primijećenim pojavama i o svom stavu povodom istih.

FINANSIJSKA SREDSTVA UDRUžENJE

Član 33.

Za sprovođenje ciljeva i zadataka Udruženja, koriste se neophodna materijalna i finansijska sredstva, koja se mogu ostvariti i koristiti samo po odredbama zakona i ostalih odluka usvojenih na osnovu ovog statuta.

Član 34.

Kao neprofitna organizacija, Udruženje prikuplja finansijska sredstva samo od:

 • člananarina o čijoj visini odlučuje Skupština,
 • donacija od domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica,
 • sredstava prikupljenih od testiranja i
 • sredstava prikupljenih u akcijama sa subjektima iz člana 6. ovog statuta.

Član 35.

Sredstava Udruženje određuju se i raspoređuju kroz plan Udruženja. Sredstva u finansijskom planu određuju se na osnovu vrste prihoda, a raspoređuje na osnovu svrhe u vezi sa ciljevima, zadacima, programom rada i finansijskim planom Udruženje.

Član 36.

Finansijski plan i godišnji finansijski izvještaj usvajaju se na skupštini svake kalendarske godine.

PRELAZNE I KONAČNE ODREDBE

Član 37.

Inicijativu za izmjenu statuta mogu pokrenuti:

 • tijela Udruženja i
 • članovi pojedinačno.

Inicijative za izmjene statuta podnose se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu izmjene statuta, pokrenuće proceduru za izmjenu statuta, a ako utvrdi da ne postoji vjerodostojan razloga za izmjenu, poništiće inicijativu i obavijestiti predlagača- inicijatora. Izmjene i dopune statuta Skupština vrši dvotrećinskom većinom.

Član 38.

članovi koji imaju spor u okviru Udruženja ili sa nekim članom zbog aktivnosti povezanih sa Udruženjem, iscrpiće sve načine rješavanja i pomirenja u okviru organizacije prije nego se spor prenese na vanjske vlasti. Namjerno odbijanje da se ovako djeluje smatraće se štetnim po Udruženje.

PRESTANAK RADA

Član 39.

Udruženje može prestati sa radom po sili zakona, dobrovoljnim i nedobrovoljnim prestankom.

Član 40.

Dobrovoljni prestanak rada

Udruženje može prestati s radom nakon sjednice Skupštine sazvane posebno zs ovu priliku ako dvije trećene prisutnih članova glasa za odluku. Ako se usvoji odluka o prestanku rada Skupština imenuje likvidatore. Sva sredstva organizacije biće distribuisane humanitarnim organizacijama.

Član 41.

Statut je usvojen ličnim glasanjem članove Osnivačke Skupštine Udruženja i proglašen na Osnivačkoj sjednici, na Skupštinskom zasjedanju održanom u Banjaluci 26. aprila 2005. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci.

Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjivaće se od dana upisa Udruženja Mensa Bosna i Hercegovine u Registar udruženja i fondacija kod nadležnog Ministarstva. Udruženje će donijeti sva neophodna akta za rad u roku od 90 dana od dana usvajanja Statuta.

Predsjednik Skupštine Vojinović Đorđe

Banja Luka
26. april, 2005. godine